Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

Nærværende forretningsbetingelser for ”Landinspektør Lars Anton Jensen” (herefter Landinspektøren) gælder for alle kundeforhold, tilbud, salg og leverancer.
I tilknytning til forretningsbetingelserne gælder desuden ”Vedtægt for landinspektørvirksomhed” som udarbejdet af ”Den danske Landinspektørforening” pr. 2013.

2. Opgaver

Opgaver beskrives så vidt muligt efter ”aktivitet, tid, ressourcer”, herunder med et overslag over de forventede omkostninger.
Ved en opgave - en ”sag” - forstås en nærmere defineret ydelse, der vedrører en bestemt geografisk lokalitet eller ejendom, udføres inden for en afgrænset tidsperiode, en afgrænset økonomisk ramme, og en bestemt kunde. - Der kan registreres flere opgaver for samme kunde og på samme ejendom afhængigt at det nærmere indhold.
Bestilling af ydelser, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Landinspektøren eller kundens skriftlige bekræftelse af tilbud fra Landinspektøren, er bindende.
Opgaver beskrives/ bekræftes skriftligt pr. mail.

Landinspektøren registrerer indkomne opgaver i et time/sagssystem med angivelse af rekvirent, ejendommens beliggenhed og en kort beskrivende tekst.

3. Ydelse

Opgaver der er omfattet af Den Danske Landinspektørforenings ”Vedtægt for Landinspektørvirksomhed” løses i overensstemmelse med retningslinjerne i denne, med de for den konkrete opgave nødvendige tilpasninger.

Landinspektøren er ansvarlig for, at opgaven løses på en hensigtsmæssig måde, og i alle tilfælde efter faglige standarder og normer og god landinspektørskik som beskrevet i landinspektørloven.

Kunden bør være opmærksom på, at landinspektører ikke arbejder som "advokater" og generelt ikke har til opgave at varetage partsinteresser ud over loyal objektiv oplysning af et fysisk eller ejendomsretligt forhold. "God landinspektørskik" vil ikke på noget tidspunkt blive tilsidesat til fordel for en kunde eller part, og anmodning herom kan i grove tilfælde medføre standsning af en opgave jf. pkt. 9.

4. Tid

Opgaver søges gennemført under rimeligt hensyntagen til kundens behov for at få sagen gennemført, og det oplyste overslag er fastsat under hensyntagen hertil.

Landinspektøren er berettiget til at prioritere sin arbejdstid mellem løbende opgaver og at planlægge opgaveudførelsen under hensyntagen til en samlet set hensigtsmæssig opgaveudførelse, det/de oplyste overslag og øvrige vilkår.
Såfremt en opgaves udførelse haster for kunden, eller såfremt den forventes udført inden for en bestemt tidsfrist skal det oplyses ved bestilling, så der kan tages højde for det i det afgivne overslag.
Hasteekspeditioner kan som oftest udføres, men kan medføre arbejde uden for sædvanlig arbejdstid, tilsidesættelse af andre opgaver, eller en mindre rationel tilrettelæggelse af opgaveudførelsen. Hasteekspedition kan derfor medføre et forøget tidsforbrug, og deraf følgende højere pris.

5. Tilbud/ overslag

Tilbud som ”endelig fast pris” gives normalt ikke, og kun hvor det er muligt at beskrive opgaven udtømmende og dækkende (som ved licitation).
Hvis det er Landinspektøren bekendt at der anmodes om underhåndsbud, gives sådanne normalt ikke, eller alene som overslag.
Overslag over de forvente samlede omkostninger gives normalt altid og uopfordret, ligesom det oplyses såfremt forudsætningerne for et overslag / tilbud ændres i forbindelse med sagsbehandlingen.

6. Vejledende priser – fakturering

Landinspektøren fører løbende timeregnskab med angivelse af dato/ ekspeditionsart og timetal. Mindste enhed er en kvart time.
Opgaver faktureres som udgangspunkt efter medgået tid med timesatser svarende de nødvendige kvalifikationer for det udførte arbejde, og under hensyntagen til afgivet overslag.
I timeforbruget indgår tid forbrugt på indledende rådgivning, opgavebeskrivelse, indhentning af sagsgrundlag i form af ejendomsoplysninger m.m. opmåling, beregninger, udarbejdelse af dokumenter m.m. samt løbende sagsekspedition.
I nogle tilfælde kan desuden indgå tilpasning af software, drøftelser med myndigheder om særlige sagstyper og lignende specialist- eller udviklingsopgaver der ikke er almindeligt forekommende.
Opstår der under opgaveløsningen uforudsete situationer der kræver et væsentligt merarbejde, som landinspektøren ikke har mulighed for at begrænse, orienteres kunden herom.
Et ”no-cure-no-pay” princip kan ikke i nogen tilfælde forventes lagt til grund for afregning.

I særlige tilfælde, efter landinspektørens skøn, faktureres forud til sikkerhed for honoraret, jf. bestemmelsen i landinspektørlovens § 6 stk.2.

Landinspektøren yder ikke kredit i væsentligt omfang med mindre det er udtrykkeligt aftalt og begrundet i sagens gennemførelse.
Foreligger der ingen anden aftale om kredittid, faktureres honorar og udlæg månedsvis bagud, og/eller når honorar efter medgået tid har oversteget 10.000 kr.
Matrikulære sager der skal myndighedsbehandles, faktureres ved fremsendelse til vedkommende kommune/ myndighed.
Tinglysningssager faktureres ved anmeldelse til Tinglysningsretten.

Betalingsbetingelser der fremgår af faktura, er normalt 7 dage netto, men kan være netto kontant ved a conto anmodninger, større beløb eller ved opkrævning af afgifter og gebyrer.
Betales faktura ikke rettidigt, beregner Landinspektøren sig morarenter fra forfaldsdato i henhold til de til enhver tid gældende regler i renteloven.
Der tages generelt forbehold for ændringer i offentlige afgifter og gebyrer, samt prisændringer på øvrige udlæg m.m.

7. Priser

Priser er angivet i DKK, medmindre andet fremgår af opgavebeskrivelsen.
Priser er ekskl. moms. Er der ved ordreafgivelse oplyst, at kunden er en privatperson, oplyses prisen både med og uden moms.
Landinspektøren fremsender faktura til den faktureringsadresse eller e-mail adresse, som er aftalt med kunden.

8. Annullering

Annulleres en ordre, betales efter medgået tid samt eventuelle udlæg. Annulleres en ordre inden opgaven er iværksat, og er der alene anvendt tid på forarbejde og lign., kan annullering som oftest ske uden beregning med mindre der er anvendt væsentlig tid på rådgivning eller vejledning. Annullering medfører, at sager der er fremsendt til godkendelse ved offentlige myndigheder, samt evt. afgivne erklæringer m.m. tilbagekaldes.

9. Kundens forpligtelser og evt. misligholdelse

Kunden skal afgive nødvendige oplysninger for sagernes ekspedition, herunder i nødvendigt omfang CPR- og/eller CVR numre, mailadresser m.m. omfattet af persondataloven.
Kunden er forpligtet til at signere tinglysningsanmeldelser, erklæringer og ansøgninger efter anmodning og uden væsentligt ugrundet ophold. – Såfremt kunden ikke mener at kunne signere et dokument eller en anmeldelse skal dette meddeles landinspektøren snarest. - Det bemærkes, at det normalt forudsættes, at de nødvendige aftaler mellem parterne i en sag foreligger - mundtligt eller skriftligt - og er færdig-forhandlet. - Sker der ændringer i et aftalegrundlag der betyder at en sag skal omarbejdes, afregnes dette efter medgået tid.
Såfremt kunden misligholder aftalen, annulleres ordren, jf. ovenfor.
Det kan anses som misligholdelse fra kundens side, såfremt aconto-fakturaer ikke bliver betalt rettidigt. Det bliver ligeledes anset som misligholdelse såfremt kunden registreres i RKI, dør, træder i betalingsstandsning eller går konkurs, idet igangværende sager i de tilfælde dog så vidt muligt bliver afsluttet bedst muligt til mindst mulig gene for aftaleparterne.
Kunden er naturligvis frit stillet med hensyn til at skaffe sig oplysninger om sagsgangen ved en myndighed, kreditforening, tredjepart eller lign. Det kan være en hjælp, men det kan også være meget generende og tidskrævende hvis det sker uden landinspektørens vidende. Der kan opstå betydelige misforståelser og andre kommunikationsfejl som kan være tidskrævende at løse. Åbenbar mistillid kan derfor også blive betragtet som misligholdelse og medføre standsning af samarbejdet.

10. Persondata

Landinspektøren registrerer eller opbevarer ikke persondata, herunder cpr-numre, mailadresser, fysiske adresser eller andet ud over hvad der er nødvendigt af hensyn til den konkrete sags ekspedition.
Ejernavne og adresser der skrives på kortbilag og lign. arkiveres sammen med kortbilag m.m. i den enkelte sag, men registreres i øvrigt ikke, og anvendes ikke til nogen form for efterfølgende markedsføring eller lign.
Personoplysninger til brug for fakturering og lign. opbevares af hensyn til bogføring og i overensstemmelse med lovgivningen herom, men benyttes i øvrigt ikke.
Fortrolige personoplysninger som fx cpr-numre, registreres midlertidigt til brug for underskrifter med NemId i bl.a. Tinglysningssystemet. Oplysningerne registreres i lukkede systemer uden mulighed for offentlig adgang, og slettes efter brug.
Landinspektøren videregiver ingen data eller oplysninger om sager, parter, ekspeditioner eller lign. til tredje part.

11. Ansvar og Ansvarsbegrænsning

Landinspektøren er erstatningsansvarlig efter Dansk Rets almindelige regler, og som landinspektør i henhold til den praksis der har udviklet sig i branchen, herunder for overholdelse af almindelig god landinspektørskik.
Landinspektøren kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for formuetab, driftstab, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab der måtte skyldes forsinkelser i sagsekspeditioner, anmeldelser til tinglysning, godkendelser ved offentlige myndigheder m.m.
Landinspektøren kan heller ikke gøres ansvarlig for forsinkelser og heraf afledte tab der kan henføres til ændret praksis eller regelgrundlag for de pågældende sagstyper.
Landinspektøren kan desuden ikke gøres ansvarlig for forsinkelser og heraf afledte tab der måtte skyldes fejl, mangler, nedbrud, opdateringer m.m. i it-systemer der ligger uden for Landinspektørens kontrol, herunder statens systemer i Tinglysningen, Geodatastyrelsen, skattevæsenet, BBR m.fl. samt andre systemer der er leveret af eksterne parter.

12. Forsikring

Landinspektøren har tegnet den i henhold til landinspektørloven lovpligtige forsikring for professionelt ansvar i ”Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikringsselskab”.

13. Tvister

Uenigheder om udførelsen af et arbejde søges løst i mindelighed.
Såfremt kunden finder anledning til at klage over Landinspektørens arbejde eller det fakturerede honorar, udlæg m.m. skal henvendelse herom rettes til landinspektøren, der på foranledning henviser til de i medfør af lovgivningen nedsatte klagenævn (landinspektørnævnet) eller til af Den Danske Landinspektørforeningen nedsatte udvalg.

Kontakt mig hør hvad jeg kan bidrage med i dit projekt

Er du nogenlunde på det rene med hvad du har brug for, er det som oftest bedst at kontakte mig pr. mail - husk at oplyse adressen og giv en kort beskrivelse af opgaven.
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Landinspektør Lars Anton Jensen - Hulgårdsvej 110 - 2400 København - Cvr.nr. 32844812

Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser